Thrasher Magazine Nick Merlino’s Oddity Part

Thrasher Magazine   Nick Merlino’s Oddity Part

Thrasher Magazine Dakota Servold´s “Oddity” Part

Thrasher Magazine   Dakota Servold´s “Oddity” Part

Thrasher Magazine Dylan Witkin’s Oddity Part

Thrasher Magazine   Dylan Witkin’s Oddity Part

Thrasher Magazine Aidan Campbell’s Oddity Part

Thrasher Magazine   Aidan Campbell’s Oddity Part