Thrasher Magazine Dakota Servold´s “Oddity” Part

Thrasher Magazine   Dakota Servold´s “Oddity” Part